top of page

ארגונים מאופיינים במורכבות גדולה ביותר שהינה תולדה של השתנות מתמדת.

ההשתנות המתמדת מתקיימת ביחסים בין רכיביה האנושיים והפונקציונאליים של המערכת; בין המערכת כשלם לבין סביבתה החיצונית; ובין הגורמים הכלכליים, הפוליטיים, הטכנולוגיים והתרבותיים שמרכיבים את הסביבה החיצונית.

לפיכך, להשקפתי, ניהול אפקטיבי של מערכת ארגונית, שכאמור מורכבות הינה מתווי ההיכר המהותיים שלה, מחייב השקפה ניהולית מורכבת ורב מימדית. השקפה ניהולית שמבוססת על ערכים ועקרונות ברורים - המשפיעים פונקציונלית ומוסרית על הארגון.

לצד השקפה ניהולית מורכבת, ניהול אפקטיבי מחייב גם בשלות ומסוגלות רגשית להכיל את המתחים והקונפליקטים המתקיימים בין הערכים והעקרונות. ובנוסף, ניהול אפקטיבי מחייב גם גמישות מחשבתית שהינה הכרחית עבור תפקוד גמיש ומסתגל.

 

הערכים והעקרונות הניהוליים, להלן, להשקפתי, הינם בעלי השפעה משמעותית על האפקטיביות ועל החוסן – הפונקציונאלי והערכי – של ארגונים.

 

א. מרכזיותו של האדם

​כבודו, רווחתו ובריאותו הנפשית והגופנית של העובד הם ערך ותכלית לעצמה. זוהי מחויבות ערכית גרידא ולא מנוף לשפר את תפקודו של העובד ולהגביר את תפוקתו. מנהלים, שמחזיקים בהשקפה באשר למרכזיותו של האדם בארגון, נזהרים עד מאוד מ-"חיפצון האדם".

ב.  שיווי משקל דינאמי​​

ניהול אפקטיבי חותר באופן מתמשך לקיומו של שיווי משקל דינאמי בין הצרכים והדרישות של בעלי העניין: עובדים, לקוחות, בעלים, ספקים, מתחרים, שוק הון, רגולציה, קהילה, חברה ואקולוגיה.​ שיווי המשקל איננו אופטימיזציה מכאניסטית חד פעמית אלא תהליך דינאמי בלתי פוסק, שמבוסס על משא ומתן ושיח מכבד שאיננו נגוע בפטרוניות ובכוחנות.

ג. התחדשות​​
מנהלים אפקטיבים מעודדים אורח חיים ארגוני של התחדשות והשתנות - גם במצבי קושי וגם במצבים של התרוממות רוח. וזאת חרף טבענו האנושי שמבקש לא להפר איזונים ושנוהג להתבצר ב-"אזורי הנוחות".
ד. מנהל​​ כחבר וכמנהיג
מנהלים אפקטיבים מאופיינים ביחסי אנוש מעולים, בכישורי למידה גבוהים ובסקרנות שאיננה יודעת שובע. הם אינם מנהיגים כריזמטיים בעלי שיעור קומה על-אנושי שמבססים בארגון חוויה פסיכולוגית רגרסיבית של "אב כל יכול" למול "ילד חסר אונים". הם מובילים מתוך עמדה של שותפות וחברות, ומנגד אינם מניחים לעובד לשקוע במוכר ובנינוח ומאתגרים את גבולות הידוע והברור מאליו.​

ה. משימתיות ותכליתיות​​
מנהלים אפקטיבים הינם בעלי מחויבות עמוקה לביצועים מצוינים. משימתיות ותכליתיות הינם עבורם ערכים לעצמם ולא אמצעים להשגת תגמולים כלכליים או פסיכולוגיים.​ המחויבות למשימה ולאיכותה הינה אחד מתווי ההיכר המשמעותיים של הזהות הניהולית.

ו. ריכוזיות תרבותית וביזוריות תפעולית

ניהול אפקטיבי של מערכת שפועלת תחת מורכבות והשתנות מתמדת מחייב ניהול ריכוזי של הערכים הארגוניים ופעולה בלתי פוסקת להעמקת ההזדהות של חברי הארגון עם התרבות הארגונית. לצד הריכוזיות התרבותית, ניהול אפקטיבי מחייב גם ביזוריות תפעולית, שמשמעותה הגברת העצמאות ואי התלות התפקודית של היחידות הארגוניות השונות, וזאת באמצעות ביזור מושכל של משאבים וסמכויות.

מנהל אפקטיבי, להשקפתי, חותר לכך, שחתימתם של כל הערכים והעקרונות הללו תבוא לידי ביטוי באסטרטגיות הפעולה הארגוניות – תוך ניהול האיזונים והמשקלות היחסיים שלהם בהתאם לנסיבות ולפניה המסוימים של המורכבות הארגונית.

ערכים ועקרונות ניהוליים

המקום בו אנו צודקים

יהודה עמיחי

 

מן המקום שבו אנו צודקים

לא יצמחו לעולם

פרחים באביב.

 

המקום שבו אנו צודקים

הוא קשה ורמוס

כמו חצר.

אבל ספקות ואהבות עושים

את העולם לתחוח

כמו חפרפרת, כמו חריש.

 

ולחישה תשמע במקום

שבו היה הבית

אשר נחרב.

 

bottom of page